Kostnader

Offentlig försvarare / målsägandebiträde
Vid uppdrag som offentlig försvarare eller målsägandebiträde står staten för kostnaderna och du behöver inte betala någonting direkt till advokaten (däremot kan du, om du åtalas och sedermera döms för brott, bli återbetalningsskyldig till staten för hela eller delar av kostnaderna beroende på dina ekonomiska förhållanden).

Privata försvararuppdrag
För privata försvararuppdrag av mindre omfattning kan ofta ett fast pris lämnas. Priset bestäms utifrån uppdragets art och omfattning och ligger mellan 15 000 kr och 25 000 kr inklusive moms. I andra fall sker debitering enligt den timkostnadsnorm som fastställs av regeringen varje år och tillämpas för offentliga försvarare, målsägandebiträden och andra rättsliga biträden (1 802,50 kr inklusive moms per timme för 2022 och 1 845 kr inklusive moms per timme för 2023). Det är taxan vid uppdragets slutförande som tillämpas.

Privata uppdrag som ombud
För privata uppdrag som ombud debiterar advokatbyrån vanligtvis 2 400 kr inklusive moms per timme för privatpersoner och 2 400 kr exklusive moms per timme för företag. Undantaget är rättshjälpsärenden, privata försvararuppdrag (se ovan) och uppdrag där fast pris kan lämnas.

Rättsskydd och rättshjälp
Ofta finns det möjlighet att få uppdrag finansierade genom rättsskydd eller rättshjälp. Rättsskydd är ett moment som ingår i vanliga hemförsäkringar. Rättshjälp kan beviljas av staten om du saknar rättsskydd och har en låg inkomst. Advokatbyrån hjälper alltid till att kostnadsfritt utreda möjligheterna att erhålla finansiering genom rättsskydd eller rättshjälp. Kontakta oss för att få veta mer!

Fasta priser
Advokatbyrån tillämpar fasta priser för upprättande av handlingar som samboavtal, äktenskapsförord, testamente m.m. Priserna är i vissa fall satta i ett intervall där det lägre priset avser en enklare handling utan några särskilda villkor och det högre priset avser en handling med mer specifika villkor. Priserna är inklusive moms. För priser avseende andra typer av handlingar är ni välkomna att kontakta advokatbyrån med en förfrågan.

Samboavtal: 3 000 kr – 5 000 kr
Äktenskapsförord: 4 000 kr – 6 000 kr
Testamente: 10 000 kr

I priset ingår ett inledande möte, upprättande av utkast, justering efter eventuella synpunkter och ytterligare ett möte vid behov.


Advokatbyrån tar aldrig betalt av dig som klient utan att i förväg ha informerat om att debitering kommer att ske och principerna för debiteringen.

Konsumenttvistnämnden
Som konsument kan man vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få en prövning av om debiterat arvode är skäligt. Nämndens beslut är bindande för advokaten. Nämnden prövar även andra ekonomiska krav som en konsument kan rikta mot en advokat eller advokatbyrå. Mer information finns på Advokatsamfundets hemsida.