GDPR

I N T E G R I T E T S P O L I C Y
Advokatbyrån Nick Bergqvist AB

Behandling av personuppgifter
Advokater är enligt 8 kap. 4 § Rättegångsbalken skyldiga att iaktta god advokatsed. Av de vägledande reglerna om god advokatsed följer att en advokat inte får åta sig uppdrag om det föreligger en intressekonflikt (jäv) eller en beaktansvärd risk för sådan. För att följa dessa regler behöver advokater göra en jävskontroll innan ett uppdrag accepteras. För att kunna göra en jävskontroll behöver personuppgifter inhämtas.

Advokatbyrån Nick Bergqvist AB (nedan ”Advokatbyrån”) kan därför inte åta sig uppdrag utan att inhämta personuppgifter. Du är aldrig skyldig att lämna personuppgifter till Advokatbyrån, men det är en förutsättning för att du ska kunna vara klient på Advokatbyrån. När du blir klient på Advokatbyrån samtycker du därför till att Advokatbyrån får behandla dina personuppgifter i form av namn, personnummer, telefonnummer, adress, betalningsuppgifter och uppgifter om ditt ärende. Advokatbyrån kan även inhämta personuppgifter från andra källor än dig själv, till exempel från myndigheter, domstolar, motparter, motpartsombud eller andra tillgängliga källor.

Advokatbyråns behandling av personuppgifter följer den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”). Utöver att dina personuppgifter används för jävskontroll används de även för penningtvättskontroll enligt Lag om åtgärder vid penningtvätt och terrorism samt för att följa övriga rättsliga förpliktelser enligt lag eller myndighetsbeslut. Personuppgifterna används även för att tillvarata dina intressen i processer och andra ärenden samt för fakturering och för kontakter med dig som klient.

Personuppgifter bevaras så länge som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som framgår ovan. Enligt Bokföringslagen är Advokatbyrån skyldig att bevara vissa personuppgifter (exempelvis sådana som förekommer i fakturor och annat bokföringsunderlag) i sju år. Advokatbyrån är också skyldig enligt de vägledande reglerna om god advokatsed att, med vissa undantag, i original eller kopia arkivera de handlingar som ansamlats under utförande av ett uppdrag under tio år eller den längre tid som uppdragets natur påkallar. Handlingar kan även arkiveras i elektroniska kopior. Personuppgifter som inte ansamlats under utförandet av ett uppdrag utan samlats in för marknadsföring eller liknande kontakt sparas i högst sex månader från det att kontakten avslutats. Personuppgifter gallras eller avpersonifieras när de inte längre behöver bevaras.

Nick Bergqvist är personuppgiftsansvarig på Advokatbyrån. Advokatbyrån vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Dina rättigheter
Du har rätt att återkalla ditt samtycke till en viss behandling utan att det påverkar lagligheten av behandlingen innan återkallandet. Du har även rätt att begära att behandlingen begränsas till lagring och att invända mot behandlingen eller begära att dina personuppgifter raderas. Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag i elektroniskt format eller på papper av de av dina personuppgifter Advokatbyrån behandlar. Du har även rätt att begära att Advokatbyrån rättar personuppgifter du anser är felaktiga eller ger en felaktig bild av dig. Du har alltid rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten, Integritetsmyndigheten.

Om du vill begära ett registerutdrag, återkalla ett samtycke, rätta eller radera en uppgift kan du kontakta Advokatbyrån per post eller e-post.

Stockholm den 13 mars 2021


Advokatbyrån Nick Bergqvist AB