Kostnader

Offentlig försvarare / målsägandebiträde
Vid uppdrag som offentlig försvarare eller målsägandebiträde står staten för kostnaderna och du behöver inte betala någonting direkt till advokaten (däremot kan du, om du åtalas och sedermera döms för brott, bli återbetalningsskyldig till staten för hela eller delar av kostnaderna beroende på dina ekonomiska förhållanden).

Privata försvararuppdrag
För privata försvararuppdrag av mindre omfattning kan ofta ett fast pris lämnas. Priset bestäms utifrån uppdragets art och omfattning. I andra fall sker debitering enligt den timkostnadsnorm som fastställs av regeringen varje år och tillämpas för offentliga försvarare, målsägandebiträden och andra rättsliga biträden (1 914 kr inklusive moms per timme för 2024). Det är taxan vid uppdragets slutförande som tillämpas.

Privata uppdrag som ombud
För privata uppdrag som ombud debiterar advokatbyrån vanligtvis 2 500 kr inklusive moms per timme för privatpersoner och 2 500 kr exklusive moms per timme för företag. Undantaget är rättshjälpsärenden, privata försvararuppdrag (se ovan) och uppdrag där fast pris kan lämnas.

Rättsskydd och rättshjälp
Ofta finns det möjlighet att få uppdrag finansierade genom rättsskydd eller rättshjälp. Rättsskydd är ett moment som ingår i vanliga hemförsäkringar. Rättshjälp kan beviljas av staten om du saknar rättsskydd och har en låg inkomst. Advokatbyrån hjälper alltid till att kostnadsfritt utreda möjligheterna att erhålla finansiering genom rättsskydd eller rättshjälp. Kontakta oss för att få veta mer!

Fasta priser
Advokatbyrån tillämpar fasta priser för upprättande av handlingar som samboavtal, äktenskapsförord, testamente m.m. Kontakta gärna advokatbyrån med en förfrågan.


Advokatbyrån tar aldrig betalt av dig som klient utan att i förväg ha informerat om att debitering kommer att ske och principerna för debiteringen.

Konsumenttvistnämnden
Som konsument kan man vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få en prövning av om debiterat arvode är skäligt. Nämndens beslut är bindande för advokaten. Nämnden prövar även andra ekonomiska krav som en konsument kan rikta mot en advokat eller advokatbyrå. Mer information finns på Advokatsamfundets hemsida.